Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez Aflopa Nieruchomości sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pabianicach - właściciela SPA & Wellness Tkalnia w Pabianicach - w celu realizacji kontaktu zwrotnego. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu umożliwienia kontaktu zwrotnego. Zostałem poinformowany/a, że mogę wycofać zgodę w każdym czasie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Captcha
captcha

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Aflopa Nieruchomości Sp. z o. o., Sp. k. z Administratorem danych osobowych jest Aflopa Nieruchomości Sp. z o. o., Sp. k. z siedzibą w Pabianicach (95-200), przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000371631, REGON: 101002311, NIP: 7312029951, e-mail: aflopa@aflopa.pl, numer telefonu: + 48 42 20 68 476, określany dalej („Administratorem”) który jest właścicielem „SPA & Wellness Tkalnia”.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: daneosobowe@aflopa.pl;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykluczenia przeciwskazań i prawidłowego wykonania zabiegu oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wykonania zabiegu. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń), art. 6, ust. 1, lit. a, (Rozporządzenia ODO).
Podane dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora. Podane dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z przepisów prawa, nie dłużej jednak niż 6 lat.
Pani/Pan ma prawo: zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących go danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazał oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności, zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi.
Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości rozpoczęcia współpracy i zawarciem umowy.